บริการให้คำปรึกษาวิจัยออนไลน์

หากท่านต้องการปรึกษาเรื่องการวิจัยต่างๆ 

ท่านสามารถเขียนฝากข้อความ หรื่อประเด็นที่ต้องการปรึกษา ในช่องด้านข้างนี้ ทางผู้รับผิดชอบของกลุ่มงานฯ จะตอบกลับภายใน 3 วันทำการ

หากมีประเด็นเร่งด่วนสามารถปรึกษา

คุณเบญจมาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ  ผู้จัดการงานวิจัย 

ที่ e-mail : bwongprasert54@gmail.com 

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 045-319-200 ต่อ 1395

ขอบคุณสำหรับคำปรึกษา